เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ลงพื้นที่


    เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ประชุมชี้แจงโครงการ

   

วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี นำโดย นางสาวจิรสา ปานทอง ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ในพื้นที่ มู่บ้านทับทิมสยาม04 ภายใต้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง

มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประชุมชี้แจงโครงการ .. จากการสอบถามสมาชิก โดยเฉลี่ย สมาชิก ทำนารายละประมาณ 5 ไร่ ใช้เมล็ดของตนเอง หรือ แลกเปลี่ยนกับของเพื่อนบ้าน ..

2. การจัดทำแปลงสาธิต พื้นที่ 4 ไร่ เพื่อ ให้กลุ่มได้มีเมล็ดพันธุ์ดี ซึ่งเป็นต้นทุนของกลุ่มในการผลิตเมล็ดพันธุ์ในปีต่อไป

ความคาดหวังในการดำเนินงาน .. กลุ่มมีเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่เป็นผลผลิตจากแปลงสาธิต เพื่อใช้เป็นต้นทุนตั้งต้น ในการดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์แบบกลุ่ม และการร่วมแรง ร่วมมือ ในการดูแล ตรวจตัดพันธุ์ปน ในพื้นที่แปลงสาธิต ให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว