เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ


    เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนเพียงหลวง 8

   

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ นำโดย นายขจร จำปาแดง พนักงานพิมพ์ ส4 ลงพื้นที่ ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนเพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ประจำปี 2564 ซึ่งมีกิจกรรมในการดำเนินงานประกอบด้วย การจัดประชุมชี้แจงโครงการ และการจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบนาหยอด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถประกอบอาชีพทำนาได้อย่างมืออาชีพ และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรรุ่นใหม่มีองค์ความรู้เรื่องการผลิตข้าว และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำนา ให้ยั่งยืนอยู่คู่เมืองไทยสืบไป

โรงเรียนเพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลางสามัคคี ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

          โดยในครั้งนี้ เด็ก ๆ นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมการหยอดข้าว ในแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบนาหยอด อีกด้วย