ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า


    นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ และ นายจักรกริช ตรีบวรกุศลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

   

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายไพรัตน์  รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ และ นายจักรกริช ตรีบวรกุศลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 2 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งจัดตั้งเป็นกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกและกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

        ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีกิจกรรมประมง กิจกรรมปลูกพืชและกิจกรรมปศุสัตว์

        จากนั้น ทอดพระเนตรการฝึกอาชีพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมการส่งเสริมรักการอ่าน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยกว่าร้อยละ 98 ได้ลำดับที่ 1 ของเครือข่ายและกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 และการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยกว่าร้อยละ 54 ได้ลำดับที่ 2 และนักเรียนยังมีความสามารถด้านกีฬาเปตอง สร้างความภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียน

        ด้านกิจกรรมห้องเรียนอัจฉริยะด้านภาษาไทย มีเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ กิ่งกาชาดอำเภอปราสาทและจิตอาสากิ่งกาชาดครูสอนภาษาไทย ร่วมกันดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ด้วยนวัตกรรม "สราญโมเดล" ผ่านฐานการเรียนรู้ จัดการสอนวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน

        กิจกรรมสหกรณ์ มีมุมร้านค้าคุณธรรม ให้นักเรียนซื้อ-ขาย ทอนเงินเอง เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ ทั้งได้พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้สู่ชุมชน ในด้านกิจกรรมสหกรณ์ การจัดทำบัญชีครัวเรือนและกิจกรรมการเกษตร

        ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอก องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ เปิดรับดูแลเด็กอายุ 2 ถึง 5 ขวบ ปัจจุบันมีจำนวน 80 คน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 ที่โรงเรียน

        จากนั้น มีพระราชดำรัส แก่คณะตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน