บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1060  

นาย สันต์ชัย ศีลพันธุ์

ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

0 4455 1092

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง รัชนีวรรณ พันธุ์สุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0 4455 1092

[email protected]

นาง สุพรรณี บุญสุยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0 4455 1092

[email protected]

นางสาว มัลลิกา คำสุข

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

0 4455 1092

[email protected]

นางสาว พรสวรรค์ สุขเกษม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

0 4455 1092

[email protected]

นาย เหลี่ยม โสนาพูน

พนักงานขับรถยนต์ ส2

0 4455 1092

[email protected]

นาย มณเทียร ลายทอง

พนักงานขับรถยนต์ ส2

0 4455 1092

[email protected]

นาย พิสูจน์ วรรณูปถัมภ์

พนักงานพัสดุ ส4

0 4455 1092

[email protected]

นาย ศรีศักดิ์ ใบเงิน

พนักงานขับรถยนต์ ส2

0 4455 1092

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย นคร สมุทรทอง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

0 4455 1092

[email protected]

นาย วัชระ สุขแสวง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

0 4455 1092

[email protected]

นาง ศิริรัตน์ กล้าหาญ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

044 551 092

[email protected]

นางสาว อารยา ทะนงอาษา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

044 551092

[email protected]

นาย ชำเลือง เพียรชอบ

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

0 4455 1092

[email protected]

นาย สุชาติ อนุวัยยา

นายช่างบำรุง ช4

0 4455 1092

[email protected]

นาย วิสูจน์ ระบือนาม

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ช2

0 4455 1092

[email protected]

นาย บรรจง บุญทวี

ช่างเครื่องจักรกล ช3

0 4455 1092

[email protected]

นาย สุรศักดิ์ พิมพ์พาชาติ

นักเกษตร

0 4455 1092

[email protected]

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นาย ทินภัทร พวงสด

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

0 4455 1092

[email protected]

นาย พิศาล เอี่ยมศิริ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0 4455 1092

[email protected]

นาย จวบ นิลเยี่ยม

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3

0 4455 1092

[email protected]

นาง สัญญา คล้ายจรูญ

พนักงานธุรการ ส3

0 4455 1092

[email protected]

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นางสาว รุ่งอรุณ ยอดจันดา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

0 4455 1089

[email protected]

นาย เชียร เรืองฉาย

ช่างไฟฟ้า ช3

0 4455 1089

[email protected]

นาย ทวี การณรงค์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

0 4455 1089

[email protected]

นาย สุทัศน์ เสียงเพราะ

พนักงานพิมพ์ ส3

0 4455 1089

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว จิรสา ปานทอง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

0 4455 1090

[email protected]

นาย ขจร จำปาแดง

พนักงานพิมพ์ ส4

0 4455 1090

[email protected]