วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       231  

   

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการผลิต การกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้เกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึง ทันเวลา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเมล็ดพันธุ์


ภารกิจหลัก

 

        1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์และการกระจายเมล็ดพันธุ์

        2. วางแผนและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย

        3. บริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

        4. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว

        5. ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าว

        6. ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

        7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย